INFOLINIA
TURYSTYCZNA
7.00 - 22.00
32 30 88888
dla wszystkich dzwoniących
w tym dla telefonów komórkowych
oraz dzwoniących z zagranicy
Ubezpieczenie turystyczne – kiedy ubezpieczyciel nie uruchomi polisy!
Dodano dnia 07.07.2016, 12:08
Zawierając umowę ubezpieczenia turystycznego należy pamiętać, że zakład ubezpieczeń może w konkretnych przypadkach odmówić wypłaty ubezpieczenia.

Zawierając umowę ubezpieczenia turystycznego należy pamiętać, że zakład ubezpieczeń może w konkretnych przypadkach odmówić wypłaty ubezpieczenia.

Ochronę ubezpieczeniową ograniczają sytuacje które przedstawiamy poniżej:
- spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków lub innych środków odurzających;
- działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych;
- na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego, a także podczas transportu w warunkach nie zapewniających bezpieczeństwa;
- na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.
W zakresie zwrotów kosztów leczenia oraz świadczeń pomocowych (assistance) ubezpieczyciel zazwyczaj nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego oraz usług assistance:
- jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej;
- które powstały w następstwie leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego umożliwiającego mu powrót do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki medycznej w RP;
- które powstały w następstwie kierowania przez ubezpieczonego pojazdem, jeżeli nie posiadał ważnego, wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem, w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających itp.;
- które powstały z tytułu leczenia chorób przewlekłych (chyba, że wykupimy dodatkowy zakres takiej ochrony);
- jeżeli powstały w przypadku usiłowania lub popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego;
- jeżeli powstały w przypadku działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach;
- jeżeli powstały w przypadku chorób wenerycznych, leczenia chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV, chorób tropikalnych i epidemii;
- jeżeli powstały w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wyczynowym lub profesjonalnym uprawianiem sportu (chyba, że wykupimy dodatkowy zakres takiej ochrony);
- jeżeli powstały w przypadku leczenia dentystycznego: profilaktycznego i protetycznego;
- jeżeli powstały w przypadku podróży w celach terapeutycznych, pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach;

- jeżeli powstały na skutek operacji plastycznej;
- jeżeli powstały w przypadku porodu, który nastąpił po 32 tygodniu życia, sztucznego zapłodnienia i leczenia bezpłodności.